Podmínky - PACCAR PARTS MAX CARD


1

OBECNĔ

1.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují k žádostem o kartu MAX kartu a k jejímu používání. Program karty MAX Program je veden společností DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW, Eindhoven, Nizozemsko (číslo obchodní komory 17078445). Karta MAX karta je a nadále zůstává vlastnictvím této společnosti.
1.2 Používáním karty MAX karty prohlašujete, že jste obeznámeni s tĕmito všeobecnými smluvními podmínkami, že jste jim porozumĕli a že s jejich znĕním souhlasíte s nimi.
1.3 Jakožto účastník programu karty MAX Programu můžete po prokázání se touto kartou využívat výhod určitých produktůslevy na vybrané produkty u zúčastnĕných autorizovaných prodejců servisních dealerů DAF Service DealerTM, které jste upřesnili.. Zúčastnĕní autorizovaní prodejci DAF Service DealersTM servisní dealeři DAF rozhodnou, na základĕ jakých podmínek a jak velké výhody slevy můžete získat při nákupu určitých produktů nebo služeb. Musíte předložit jakékoli pochyby týkající se toho, zda jsou výhody slevy nesprávně poskytnu zúčastnĕnými prodejci servisními dealery DAF Service DealerTM poskytnuty nebo ne.DAF.
   

2

REGISTRACE

2.1 Všechny fyzické plnoleté osoby s trvalým pobytem a zasílací adresou v České republice, stejnĕ tak jako všechny právnické subjekty či společné podniky založené v České republice mohou žádat o  MAX kartu na webové stránce www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz. S výjimkou bodu 2.2
2.2 Pokud se vy (nebo společnost či právnický subjekt, v němž jste zaměstnáni) účastníte programu služeb PACCAR Parts Fleet Services, jste vyloučeni z účasti v MAX programu.
2.3 Pokud se vy (nebo firma či právnický subjekt, v němž jste zaměstnáni) připojíte k programu služeb PACCAR Parts Fleet Services v době, kdy jste držitelem MAX karty, bude vaše vlastnictví MAX karty zrušeno 14 dní poté, co vy (nebo právnický subjekt či společný podnik, v němž jste zaměstnáni) zahájíte účast v programu služeb PACCAR Parts Fleet Services ve shodě s ustanoveními uvedenými části 16.1 těchto smluvních podmínek.
   

3

MAX KARTA

3.1 Vaše MAX karta je vystavena na jméno žadatele a obsahuje jedinečné číslo.
   

4

VÝHODY

4.1 Při objednávce produktů a služeb u servisního dealera DAF účastnícího se MAX Programu po vás může být požadování číslo MAX karty.

Pokud objednávku vytváříte pomocí internetu, bude nutné zadat i další informace pro vaši identifikaci. Pokud nebudou odpovídat vámi poskytnutá čísla (karty MAX a číslo popisné) tĕm, které jsou obsaženy v databázi společnosti DAF Trucks N.V., budou vám výhody odepřeny a MAX karta vám může být odebrána pservisním dealerem DAF.

Navíc má společnost DAF Trucks N.V. a autorizovaný servisní dealer DAF právo vyžádat si vaši totožnost.
4.2 Z výše uvedeného nelze odvozovat žádná další práva a společnost DAF Trucks N.V. a autorizovaný servisní dealer DAF mají právo odmítnout transakci.
   

5

ZÁKONNÁ ODPOVĔDNOST

5.1 Společnost DAF Trucks N.V. a zúčastnĕný servisní dealer DAF nenesou žádnou odpovĕdnost za neoprávnĕné použití MAX karty nebo za problémy spojené se zpoždĕním dodání nové karty po jejím odcizení/ztrátĕ.
   

6

OSOBNÍ ÚDAJE

6.1 Vaše údaje jsou součástí naší databáze. Informace o vašich nákupech u zúčastnĕných servisních dealerů DAF pomocí MAX karty jsou zahrnuty v databázi MAX karet těchto servisních dealerů DAF.
6.2 Společnost DAF Trucks N.V. a zúčastnĕní servisní dealeři DAF by mĕli s výše uvedenými informacemi nakládat svĕdomitĕ a v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí.
6.3 V souladu se zákonem o ochranĕ osobních údajů platným v Nizozemsku může být složka obsahující vaše informace poskytnuta Úřadu pro ochranu osobních údajů (College Bescherming Persoonsgegevens) v Haagu v Nizozemsku. Držitelem tĕchto složek je společnost DAF Trucks N.V. v Eindhovenu. Odpovídající registrační formuláře lze zobrazit na webové stránce www.cbpweb.nl/asp/ORSearch.asp.
6.4 Výhodou je pro vás jakožto pro klienta to, že my a stejnĕ tak i autorizovaný servisní dealeři DAF, kterého jste zvolili, vám neustále můžeme poskytovat nabídky založené na vašich preferencích, které vyplývají z vaší historie předchozích nákupů. Společnost DAF Trucks N.V. je také schopna zaznamenávat, které produkty jste v minulosti objednávali, což vám umožní rychlejší a snazší nakupování u vámi vybraných autorizovaných servisních dealerů DAF. Složky náležející společnosti DAF Trucks N.V. a vámi vybranému autorizovanému servisnímu dealerovi DAF mohou být také použity pro tvorbu statistických a osobních rozborů, včetnĕ rozborů pro tvorbu nabídek a zpravodajů.
6.5 Vaše informace nebudou poskytnuty třetím osobám, pokud to nebude nutné pro uskutečnĕní vašeho nákupu, nebo na základĕ právní úpravy, nebo v případĕ nutnosti, kdy předpokládáme, že je to ve vašem zájmu.
6.6 Své případné námitky k zasílaným nabídkám, které mohou, avšak nemusí, být osobní, můžete vyjádřit prostřednictvím formuláře na webové stránce www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz.

Své případné námitky k používání vašich osobních údajů v našich databázícj či v databázi vámi vybraného autorizovaného servisního dealera DAF můžete vyjádřit prostřednictvím formuláře na webové stránce www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz.
6.7 Navíc kromĕ zpracování osobních údajů prostřednictvím webových stránek www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz nebo vámi vybraným autorizovaným servisním dealerem společnost DAF Trucks N.V. dále používá programy pro statistiky, které zaznamenávají, jak často je navštívena webová stránka www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz, prostřednictvím jakých odkazů atd. Tyto akce sledujeme pomocí souborů cookie. To jsou malé soubory, které se stahují na váš počítač při návštĕvĕ webové stránky www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz. Takto získané informace jsou anonymní.
   

7

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1 Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se k webové stránce www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz a ke službĕ MaxTM, včetnĕ tĕch, které se vztahují k softwaru, textům, obrázkům a zvukům, zùstávají společnosti DAF Trucks N.V. nebo tĕm, od kterých jsme obdrželi licenci. To mimo jiné znamená, že publikace, duplikace nebo zpracovávání informací z webových stránek www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz není povoleno bez našeho souhlasu, s výjimkou osobního použití.
   

8

ZABEZPEČENÍ

8.1 Pokud používáte MAX kartu, zvolíte si jako uživatelské jméno e-mailovou adresu a heslo. Pomocí tĕchto údajů můžete přistupovat ke službám zvláštních stránek pro držitele MAX karet. Tyto informace jsou osobní a žádáme vás o jejich důvĕrné užívání, o používání pouze vaší vlastní e-mailové adresy a hesla pro vaše osobní použití a abyste tyto informace ukládali pouze na váš vlastní počítač.
8.2 Vynasnažíme se, aby tyto stránky neobsahovaly viry, ale bohužel nemůžeme poskytnou žádnou záruku.
   

9

CENY, NABÍDKY A KAMPANĔ

9.1 Vĕtšina nabídek zmínĕných na webových stránkách www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz je dostupná u vámi servisního dealera DAF. Všechny nabídky jsou koncové: pokud skončí, nelze je obnovit. Výbĕr nabídek je možné provést také prostřednictvím jiných servisních dealerů DAF. Poznáte je podle loga servisního dealera DAF.
9.2 Nabídky platí pouze s aktivovanou MAX kartou po dobu její platnosti.
9.3 Ceny a vlastnosti produktů nemusí být uvedeny či zobrazeny správnĕ v důsledku tiskových chyb. V takovém případĕ jsou uplatnĕny skutečné ceny produktů a externí vlastnosti a na základĕ chybných informací nelze vztahovat žádné požadavky.
9.4 Slevové kupóny:
 • Mají rozdílnou platnost. Na každém kupónu je platnost zobrazena.
 • Jsou platné pouze v zemi, kde byly vydány.
 • Opravňují vlastníka ke slevě v hodnotě zobrazené na kupónu. Tato částka bude servisním dealerem DAF odečtena z prodejní ceny.
 • Nelze kombinovat s dalšími speciálními nabídkami.
 • Jsou platné pouze v kombinaci s aktivovanou MAX kartou.
 • Jsou platné pouze u oficiálních servisních dealerů.
 • Lze uplatnit vícekrát v závislosti na počtu zaregistrovaných vozidel.
 • Pokud není uvedeno jinak, lze je na zakoupené produkty využít pouze jednou.
 • Nelze proplatit v hotovosti.
 • Nejsou platné pro doplňky a příslušenství objednané ve výrobním závodě.
 • Neplatí v případě, že se na daný výrobek vztahuje smlouva o opravách a údržbě.
 • Čísla podvozku a EČV (evidenční číslo vozidla) v rámci MAX programu lze přidávat pouze na MAX kartu majitele nebo zaměstnance společnosti, která vozidla vlastní.
 • Servisní dealeři DAF mohou slevový kupón odmítnout bez udání důvodu.
 • Společnost DAF si vyhrazuje právo kampaň kdykoli bez udání důvodu ukončit nebo zveřejněná pravidla, obrázky, ceny, dobu platnosti a podmínky pozměnit.
   

10

INFORMACE PROSTřEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK

10.1 Informace na webových stránkách www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz a na jakýchkoli dalších webových stránkách používaných společností DAF Trucks N.V., které se vztahují k MAX programu, mohou být čas od času upraveny. Pokud na stránkách naleznete jakékoli chyby, budeme vám vdĕčni za jejich oznámení prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz. Webová stránka www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Stránky, na které se odkazujeme, vybíráme velmi pečlivĕ. Avšak nemůžeme ručit za obsah a funkčnost webových stránek třetích stran.
   

11

ZTRÁTA ČI ODCIZENÍ KARTY MAX

11.1 Pokud dojde ke ztrátĕ MAX karty , držitel MAX karty registrovaný u společnosti DAF Trucks N.V. může nechat danou MAX kartu zablokovat oznámením ztráty či odcizení společnosti DAF Trucks N.V. Jakmile je MAX karta zablokována, nelze ji nadále používat.
11.2 Ztráta či odcizení MAX karty může být společnosti DAF Trucks N.V. oznámeno písemnĕ či elektronicky. Na základĕ písemného nebo elektronického oznámení společnost DAF Trucks N.V. zablokuje MAX kartu okamžitĕ.
11.3 Od okamžiku, kdy zajistíte zablokování MAX karty dle výše uvedeného postupu, nejste odpovĕdní za následky jakéhokoli neoprávnĕného použití MAX karty.
11.4 Držiteli MAX karty, který ji ztratil nebo mu byla odcizena, bude vystavena nová MAX karta.
   

12

UKONČENÍ ÚČASTI

12.1 Máte právo kdykoli ukončit vaši účast v MAX programu. To můžete provést prostřednictvím formuláře na webové stránce www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz. Abyste předešli jakémukoli dalšímu použití MAX karty, musíte zajistit její znehodnocení. Na základĕ ukončení účasti vám nebude nadále poskytována žádná výhoda MAX karty.
12.2 Pokud po dobu 12 mĕsíců nebyl proveden žádný nákup s použitím MAX karty, máme právo vám MAX kartu po uplynutí této doby odebrat, pokud nás však prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebudete informovat o vašem přání si kartu ponechat. Pokud po výše zmínĕné 12mĕsíční dobĕ není v období dalších 12 mĕsíců proveden žádný nákup s použitím MAX karty, vaši kartu MAX vám bez předchozího upozornĕní s okamžitou platností odebereme.
12.3 Společnost DAF má právo odebrat vám MAX kartu, pokud vámi vybraný servisní dealer DAF již nadále není součástí sítì autorizovaných dealerů společnosti DAF. Tomuto odebrání karty můžete předejít volbou jiného servisního dealera DAF na webových stránkách www.paccarparts.info/maxcard/cs-czdo 10 dnů od obdržení upozornĕní na tuto skutečnost společností DAF.
12.4 V případĕ zneužití, poskytnutí nekompletních či nesprávných informací, jednání proti tĕmto podmínkám, zneužití práv spojených s účastí v programu MAX karty , či pokud budete jednat jakýmkoli jiným způsobem, který poškodí naši společnost nebo naše přidružené společnosti či zúčastnĕné společnosti, jsme oprávnĕni kromĕ všech našich ostatních práv ukončit vaši registraci s okamžitou platností nebo deaktivovat vaši MAX kartu.
   

13

UKONČENÍ PROGRAMU MAX KARTY NEBO UKONČENÍ ÚČASTI SERVISNÍHO DEALERA DAF V MAX PROGRAMU

13.1 Společnost DAF Trucks N.V. je oprávnĕna kdykoli zcela či částečnĕ ukončit MAX program za dodržení včasného upozornĕní 7 pracovních dnů předem na webových stránkách www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz nebo prostřednictvím e-mailu.
13.2 Seznam zúčastnĕných servisních dealerů DAF v MAX programu je na webových stránkách www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz. Společnost DAF Trucks N.V. je oprávnĕna přidávat či odebírat servisní dealery DAF z tohoto seznamu bez jakéhokoli předchozího upozornĕní.
13.3 Na základĕ ukončení MAX programu nebo při ukončení účasti servisního dealera v MAX programu nelze po společnosti DAF Trucks N.V. požadovat jakékoli náhrady za jakékoli vzniklé škody.
   

14

KORESPONDENČNÍ ADRESA A JEJÍ ZMĔNA

14.1 Korespondence vztahující se k MAX programu bude zasílána na poslední uvedenou adresu, kterou jste nám poskytli. Společnost DAF Trucks N.V. musíte uvĕdomit o jakýchkoli zmĕnách v adrese na webové stránce www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz, přičemž uvedete svoji starou a novou adresu a číslo MAX karty .
   

15

STÍŽNOSTI

15.1 Navzdory veškeré naší snaze a péči o naši službu a o program MAX karty můžete být s nĕčím nespokojeni. Svoje stížnosti zasílejte na naše oddĕlení Marketingové podpory prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz.
   

16

OSTATNÍ USTANOVENÍ

16.1 Společnost DAF Trucks N.V. je oprávnĕna mĕnit či přizpůsobovat tyto všeobecné smluvní podmínky. Pokud do 14 dní po obdržení oznámení o vydání nových všeobecných smluvních podmínek společnosti DAF Trucks N.V. nebudete informovat společnost DAF Trucks N.V. o vašem nesouhlasu se zahrnutými zmĕnami či přizpůsobeními a součastnĕ neukončíte vaší účast v MAX programu, společnost DAF Trucks N.V. vás považuje jako byste tyto podmínky přijali.
16.2 Aktuální verze všeobecných smluvních podmínek je na webových stránkách www.paccarparts.info/maxcard/cs-cz. Platnost starých všeobecných smluvních podmínek vyprší při jakékoli zmĕnĕ provedené ve všeobecných smluvních podmínkách.
16.3 Námitky lze podávat pouze odpovĕdnému soudu ve mĕstĕ ’s-Hertogenbosch v Nizozemsku.
16.4 MAX program a tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí zákony platnými v Nizozemsku.