Podmínky - PACCAR PARTS MAX CARD


1. Úvod

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá a my chceme být transparentní, pokud jde o způsob, jakým používáme vaše data. Z tohoto důvodu jsme navrhli toto prohlášení, abychom vás informovali o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji.
 

V tomto prohlášení vás budeme informovat o těchto skutečnostech:
jaké osobní údaje od vás sbíráme;
k jakému účelu je budeme používat;
jaký zákonný podklad máme, abychom je mohli používat;
druh stran, se kterými údaje sdílíme;
jak chráníme vaše osobní údaje; a
jaká práva máte ohledně svých osobních údajů.
 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů shromážděných subjekty společnosti PACCAR Holding B.V. a jejími dceřinými společnostmi a pobočkami včetně subjektů DAF, Leyland a finančních subjektů PACCAR. Kdykoli od vás sbíráme osobní údaje v jiném kontextu než na této webové stránce, poskytneme konkrétnější informace nad rámec informací uvedených v tomto prohlášení, bude-li to potřeba.

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno dne 20. července 2018 a bude pravidelně revidováno a aktualizováno.

Snažili jsme se ze všech sil, aby toto prohlášení bylo co nejkonkrétnější a nejúplnější. Jestliže máte jakékoli otázky nebo připomínky týkající se tohoto prohlášení, neváhejte se obrátit na našeho pověřeného pracovníka ochrany osobních údajů (DPO):

dataprotectionofficer@daftrucks.com

2. Náš závazek zachování vašeho soukromí

Zavazujeme se jednat s vašimi osobními údaji s veškerou péčí. Budeme je používat v souladu s příslušnými bezpečnostními normami, a jakmile je přestaneme potřebovat, odstraníme je. Budeme shromažďovat pouze ty osobní údaje, které potřebujeme ke splnění účelu, který jsme vám sdělili. A konečně – budeme udržovat vaše údaje co nejpřesnější a nejaktuálnější.

3. Kdo odpovídá za vaše osobní údaje?

Subjekty a dceřiné společnosti společnosti PACCAR Holding B.V. jsou zodpovědnými zpracovateli vašich osobních údajů. V kapitole 7 jsou uvedeny kontaktní údaje pro případ, že byste chtěli uplatnit kterékoli ze svých práv vztahujících se k osobním údajům, které jsme od vás shromáždili. Označení „PACCAR“, „my“, „my“ a „naše“ v tomto prohlášení se vztahují na společnost PACCAR Holding B.V., jako jsou subjekty DAF, Leyland a PACCAR Financial.  

4. Které osobní údaje zpracováváme, na jakém podkladu a proč?

Dále následuje přehled typů osobních údajů, které od vás zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky. Také jsme zahrnuli účel, ke kterému používáme tyto osobní údaje, a zákonný podklad zpracování vašich osobních údajů.

Pokud budeme zpracovávat vaše osobní údaje podstatně odlišným způsobem, než uvádíme dále, budeme vás informovat o tom informovat samostatně.

Které kategorie osobních údajů zpracováváme?

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Zákonný podklad

Historie a nastavení prohlížeče, například navštívené stránky, datum a čas přístupu a umístění dat, IP adresa a zařízení, ze kterého došlo k přístupu

S cílem udržovat a vylepšovat naše webové stránky a sledovat výkonnost našich webových stránek a využívání našich webových stránek a zlepšovat vaše zkušenosti při procházení stránek.

Legitimní obchodní zájmy

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa

Abychom se mohli s vámi spojit v souvislosti s komunikací, kterou jste požadovali, a to buď se zasíláním novinek, nebo pokud jste položili dotaz nebo vznesli požadavek na informace na kontaktní stránce naší webové prezentace.

Legitimní obchodní zájmy

Online formulář žádosti o zaměstnání včetně životopisu, kontaktních informací, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa,

Pro nábor nových zaměstnanců.

Souhlas

Zákazník

Zákazníci mohou být buď přímými zákazníky PACCAR nebo zákazníky autorizovaných prodejců (jako dovozci DAF, prodejci DAF, servisní partneři společnosti DAF a distributoři dílů TRP); druhá varianta platí, protože PACCAR řídí zpracování osobních údajů pro potřeby takového nepřímého zákazníka.

V případě, váš zaměstnavatel je zákazník, zpracujeme omezené množství vašich osobních údajů, například vaše kontaktní údaje a identifikaci například při správě smluv, budování a udržování vztahů se zákazníky a pro servis a podporu.

Druh osobních údajů

Účel

Zákonný podklad

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo vozidla a v případě potřeby ID-číslo, kopie ID, daňové číslo, číslo bankovního účtu, finanční údaje jako například úvěrové ratingy.

Příprava a plnění smlouvy o prodeji a dodávání produktů a služeb včetně nákupů prostřednictvím internetového obchodu

 

 

Plnění požadavků souladu s nařízeními

Smluvní závazky

 

 

 

 

 

 

Legitimní zájmy

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo vozidla.

Budovat a udržovat vztahy se zákazníky

 

Informovat vás o produktech a službách, které by vás mohly zajímat

 

Pro účely průzkumu trhu a pro účely analytického zpracování obchodních informací

 

Za účelem účasti ve věrnostních programech

 

Za účelem účasti v průzkumech a školeních

Legitimní zájmy

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo vozidla, SPZ vozidla.

Pro servis a podporu, pomoc při mimořádných událostech na silnicích, v záručních otázkách, v terénních akcích a při kampaních svolávání produktů.

Legitimní zájmy

 

 

 

Obchodní partneři jako prodejci/dodavatelé a další obchodní partneři

V případě, že váš zaměstnavatel je obchodním partnerem společnosti PACCAR, zpracujeme omezené množství vašich osobních údajů, například vaše kontaktní údaje a identifikaci například za účelem správy smlouvy, udržení přehledu o záznamech ze školení, a poskytne vám přístup k příslušným IT systémům.

Druh osobních údajů

Účel

Zákonný podklad

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a podle potřeby ID-číslo, kopie ID, daňové číslo, číslo bankovního účtu, finanční údaje jako například úvěrové ratingy.

Příprava a plnění smlouvy s vámi a/nebo vaším zaměstnavatelem také včetně nákupů prostřednictvím internetového obchodu.

 

Plnění požadavků souladu s nařízeními

Smluvní závazky

 

 

 

 

Legitimní zájmy

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID uživatele, historie prohlížeče a nastavení prohlížeče, například navštívené stránky, datum a čas přístupu a umístění stránek, IP adresa a zařízení, ze kterého byla webová stránka navštívena

Zajistit přístup k IT systémům, webovým obchodům a webovým portálům.

Oprávněný zájem / smluvní závazky

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Budování a udržování vztahů

 

Informovat vás o produktech a službách, které by vás mohly zajímat

 

Pro účely průzkumu trhu a pro účely analytického zpracování obchodních informací

 

Za účelem účasti ve věrnostních programech

 

Za účelem účasti v průzkumech, školeních a hodnocení kvality

Legitimní zájmy

Řidič

V případě, že váš zaměstnavatel uzavře smlouvu s PACCAR za účelem poskytování služby DAF Connect nebo jakéhokoli jiného protokolování dat, bude vaše vozidlo monitorováno na dálku s cílem shromáždit data z vašeho vozidla. Třebaže se tyto údaje vztahují k vozidlu, spíše než řidiči, tyto údaje se stávají osobními údaji v případě, že bychom mohli být schopni nepřímo identifikovat řidiče. To však není naším záměrem.

Druh osobních údajů

Účel

Zákonný podklad

Identifikační číslo vozidla, SPZ vozidla, souřadnice GPS, datum a čas, ID řidiče.

Za účelem analýzy výkonnosti vozidla a optimalizace kvality a výkonnosti našich produktů a služeb,

 

Provedení vzdálené diagnostiky a oprav a plánování údržby,

 

Poskytování pomoci při mimořádných událostech na silnici (je-li to požadováno, prostřednictvím ITS)

 

Plnění smluvních závazků 

Legitimní zájmy

Jméno, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo

S cílem usnadnit vaši účast v řidičských soutěžích.

Souhlas

Data z veřejných zdrojů:

Mějte na paměti, že také sbíráme data z (veřejných) zdrojů – jako například úvěrové agentury, hospodářské komory atd.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k účelům, ke kterým jsme je shromáždili, v rámci zákonných limitů a našich vlastních vnitřních zásad uchovávání dat.

5. S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše informace sdílíme se subjekty souvisejícími se společností PACCAR, které jsou vázány stejnými standardy ochrany osobních údajů. Kromě našich vlastních subjektů můžeme také sdílet osobní údaje s některými jinými stranami, které jsou shrnuty v další části.

Kategorie stran, se kterými sdílíme osobní údaje

Osobní údaje sdílíme s následujícími druhy organizací :
 

Obchodní partneři jako například:
Oprávnění prodejci
Dodavatelé
Dodavatelé IT
Poskytovatelé služeb
Pojišťovny
Finanční, daňoví nebo právní poradci
a
Centrální banky
Auditoři
 

Jak chráníme vaše osobní údaje, když je sdílíme se stranami, které nespadají do oblasti působnosti evropských předpisů o ochraně osobních údajů

Pokud budeme sdílet osobní data s organizací, která nespadá do oblasti působnosti evropských předpisů o ochraně osobních údajů nebo má rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise, budeme chránit vaše osobní údaje pomocí standardních smluvních doložek ze strany Evropské komise, které zajišťují, že strany, se kterými sdílíme vaše osobní údaje, budou dodržovat podobné normy ochrany dat jako my.

6. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Staráme se o ochranu dostupnosti, celistvosti a dostupnosti vašich osobních údajů. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření, která pomáhají chránit vaše osobní údaje. Například jsme implementovali řízení přístupu, používáme odpovídající opatření zabezpečení systému a sítě, jako jsou firewally, patching a ochrana přenosných zařízení s příslušnými hesly.

 7. Jaká jsou vaše práva?

Kdykoli zpracováváme vaše osobní údaje, máte nárok na řadu práv a tato práva můžete kdykoli uplatňovat. Dále jsme připravili přehled těchto práv níže spolu s tím, co to znamená pro vás. Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na  dataprotectionofficer@daftrucks.com.

  

 

Právo na přístup, opravu a získání kopie vašich osobních údajů

Pro nás je důležité, aby osobní údaje, které o vás máme, byly přesné, aktuální, úplné, relevantní a nikoli zavádějící. Abychom zajistili plnění tohoto závazku, máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a aktualizaci – a to kdykoli. Na požádání vám také poskytneme kopii vašich osobních údajů, které o vás uchováváme.

 

Právo na datovou přenositelnost

Máte nárok obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud jsme zpracovali vaše osobní údaje z následujících právních důvodů:

Poskytli jste nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem, který jsme vám sdělili předem; nebo
Zpracovali jsme vaše osobní údaje s cílem umožnit vznik smlouvy s vámi; nebo
Zpracovali jsme vaše osobní údaje pomocí automatizovaných prostředků (například profilování).
 

 

Právo na odstranění vašich osobních údajů

Máte právo požádat, abychom vymazali vaše data, pokud:
Vaše osobní údaje již nejsou nutné v souvislosti s účely, ke kterým jsme je sbírali; nebo
Odvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, a neexistuje žádný jiný zákonný důvod pro zpracování těchto osobních údajů; nebo
Vznesete námitku, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro oprávněné zájmy společnosti PACCAR;
Osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem; nebo
Vaše osobní údaje musí být smazány, aby byly splněny příslušné právní požadavky.
 

 

Chcete-li vymazat osobní údaje, které o vás uchováváme, informujte nás a my podnikneme přiměřené kroky v reakci na váš požadavek v souladu s právními předpisy.

Jestliže osobní údaje, které sbíráme, již nejsou třeba k žádným účelům a my nejsme podle zákona povinni je uchovávat, uděláme, co budeme moci, abychom tyto údaje smazali, zničili nebo trvale odstranili jejich identifikovatelnost.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, jestliže:

Nevěříte, že osobní údaje, které máme o vás, jsou přesné; nebo
Osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, ale místo vymazání osobních údajů dáváte přednost omezení jejich zpracování; nebo
Již potřebujeme vaše osobní údaje k účelům, ke kterým jsme je sebrali, ale vy předmětné údaje požadujete za účelem dokazování, výkonu nebo obrany právních nároků; nebo
Máte námitky proti zpracování vašich osobních údajů a očekáváte ověření, zda vaše zájmy vztahující se k předmětné námitce převáží legitimní důvody zpracování vašich údajů.
 

Chcete-li omezit naše zpracování vašich osobních údajů, informujte nás a my podnikneme přiměřené kroky v reakci na váš požadavek v souladu s právními předpisy.

 

Právo na námitku nebo odvolání souhlasu

Máte právo vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů kdykoli, je-li zpracování založeno na oprávněných zájmech společnosti PACCAR (viz kapitola 4, která obsahuje přehled). Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, je-li zpracování založeno na vašem souhlasu (viz kapitola 4, která obsahuje přehled).

 

Právo podat stížnost k orgánu dozoru

Máte právo podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, přímo orgánu dozoru na ochranu osobních údajů.

8. Soubory cookies

Na této webové stránce používáme soubory cookies.