Privacy - PACCAR PARTS MAX CARD


DAF a Paccar company

PRIVACY STATEMENT
DAF TRUCKS N.V. EN HAAR DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN (“DAF”)

Over DAF:

DAF Trucks N.V. is een producent van vrachtauto’s die in de gehele wereld onder het DAF merk worden verkocht. Daarnaast verkoopt DAF motoren, truck accessoires en reserve onderdelen. De distributie van deze producten vindt plaats via een netwerk van erkende DAF dealers, agenten en importeurs. DAF is een onderdeel van het PACCAR concern, waarvan de moedermaatschappij PACCAR Inc. in de Verenigde Staten van Amerika gevestigd is.

Iedere verwerking van persoonsgegevens door DAF is gericht op een optimale dienstverlening aan bestaande en potentiële klanten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van PACCAR Inc. en de geautoriseerde DAF-dealers om u een zo optimaal mogelijke dienstverlening te kunnen bieden. Hierbij blijven alle interne en wettelijke regels van toepassing.

DAF heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. U kunt deze aanmelding vinden op de website van het CBP: http://www.cpbweb.nl

Indien u met DAF contact wenst op te nemen:

 

Postadres:   Bezoekadres
Postbus 90065    Hugo van der Goeslaan 1
5600 PT Eindhoven   5643 TW Eindhoven
Nederland   Nederland
Tel:   +31 (0)40 214 9111
Fax:   +31 (0)40 214 4325
e-mail adres:   info@daftrucks.com

Over de verwerking van persoonsgegevens:

De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in het kader van een efficiënte dienstverlening met name gericht op de volgende activiteiten;

1. Verlenen van International Truck Services (break down assistance);

2. Uitvoeren van een overeenkomst met (toe)leveranciers, klanten en dealers;

3. Uitvoeren van eventuele recall acties;

4. Onderhouden van contacten met (toe)leveranciers, klanten en dealers;

5. Uitvoeren van (direct) marketing acties;

6. Analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van vergroting van het klantenbestand, verbetering producten- en dienstenassortiment en bij de dienstverlening beter inspelen op de behoefte van de klant;

7. Onderhouden van contacten met klanten ter zake van de verkoop gebruikte voertuigen, (reserve) onderdelen en andere voertuig gerelateerde producten;

8. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

DAF verwerkt alleen persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, ter zake dienend zijn.

De persoonsgegevens die DAF verwerkt zijn afkomstig van de klant zelf, handels- en kredietinformatiebureaus en gegevensbestanden die beschikbaar zijn binnen de PACCAR-groep en haar dealer netwerk.

Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet, worden zonder toestemming van de klant geen persoonsgegevens verstrekt aan derden die buiten de PACCAR-groep en het geautoriseerde DAF-dealer netwerk vallen.

De klant heeft het recht om een overzicht te vragen van de verwerkte persoonsgegevens, het doel van de verwerking en de herkomst van de gegevens. DAF zal behoudens de uitzonderingsgevallen van de wet de klant zo spoedig mogelijk informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens doen toekomen. Indien uit het verstrekte overzicht blijkt dat persoonsgegevens onjuist blijken te zijn kan de klant om aanpassing, wijziging of doorhaling verzoeken. DAF zal alsdan schriftelijk laten weten of aan dit verzoek kan worden voldaan. DAF is gerechtigd om kosten in rekening te brengen ad Euro 4,50 dan wel een ander bij algemene maatregel van bestuur toegestaan bedrag. Dit bedrag dient vooraf te worden betaald. Indien DAF het verzoek weigert of dat er een verbetering van de betreffende persoonsgegevens is aangebracht dan zal DAF dit bedrag terugbetalen.

Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het verstrekken van informatie over onze producten en diensten dan kunt u dat bij het betreffende onderdeel van het PACCAR concern of de geautoriseerde DAF-dealer, waarvan u de informatie heeft ontvangen, kenbaar maken.

DAF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit privacy reglement regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

De verbeterde TRP eCatalogus is nu online!

- Meer dan 70.000 producten
- In 17 talen
- Betere zoekfuncties

Snel en perfect zoeken in de nieuwe eCatalogus. Op alle apparaten heeft u de eCatalogus altijd bij de hand.

» Meer weten? »