Voorwaarden - PACCAR PARTS MAX CARD


1

ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en het in het bezit hebben van een MAX Card. Het MAX Programma wordt gevoerd door en de MAX Card is en blijft eigendom van: DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW, Eindhoven, Nederland (KvK-nummer 17078445).
1.2 Door het gebruik van de MAX Card verklaart u te hebben kennisgenomen van deze algemene voorwaarden, deze te hebben begrepen en akkoord te gaan met de toepassing daarvan.
1.3 Als deelnemer aan het MAX programma kunt u onder andere op vertoon van uw MAX Card bij de door u opgegeven deelnemende geautoriseerde DAF Service DealerTM voordelen krijgen op bepaalde producten en diensten. De deelnemende geautoriseerde DAF Service DealersTM bepalen zelf hoeveel en onder welke voorwaarden u voordelen kunt krijgen bij de aankoop van bepaalde producten of diensten. Eventuele geschillen over het al dan niet verstrekken van voordelen dienen door u aan de deelnemende DAF Service DealerTM te worden voorgelegd.
   

2

INSCHRIJVING

2.1 Elke meerderjarige natuurlijke persoon met zowel een woonplaats en correspondentieadres in Nederland, alsmede elke in Nederland gevestigde rechtspersoon of personenvennootschap kan via www.maxcard.nl een MAX Card aanvragen. Met uitzondering van 2.2
2.2 Indien u of de rechtspersoon of personenvennootschap waarbij u in dienst bent deelneemt aan het PACCAR Parts Fleet Services programma bent u uitgesloten van deelname aan het MAX Programma.
2.3 Indien u of de rechtspersoon of personenvennootschap waarbij u in dienst bent gedurende de periode dat u MAX kaarthouder bent deel gaat nemen aan het PACCAR Parts Fleet Services programma vervalt het MAX kaarthouderschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.1 van deze Algemene voorwaarden 14 dagen nadat u respectievelijk rechtspersoon of personenvennootschap waarbij u in dienst bent start met de deelname aan het PACCAR Parts Fleet Services programma.
   

3

MAX Card

3.1 Uw MAX Card staat op naam van de aanvrager en bevat een uniek nummer.
   

4

VOORDELEN

4.1 Bij het opnemen van uw bestelling bij de aan het MAX Programma deelnemende DAF Service DealerTM wordt het unieke nummer van uw MAX Card gevraagd.

Bij bestellen via internet worden ook andere identificatiegegevens van u worden gevraagd. Indien het bij door u bij bestelling opgegeven MAX Card nummer en huisnummer niet overeenkomen met de gegevens zoals deze bij DAF Trucks N.V. in het bestand zijn opgenomen worden de voordelen geweigerd en kan de MAX Card door de DAF Service DealersTM worden ingenomen.

Daarnaast behouden DAF Trucks N.V. en de geautoriseerde DAF Service DealersTM zich het recht voor om een identificatiebewijs te vragen.
4.2 Aan het hierboven gestelde kunt u geen rechten ontlenen en DAF Trucks N.V. en de geautoriseerde DAF Service DealersTM behouden zich het recht voor om een transactie te weigeren.
   

5

AANSPRAKELIJKHEID

5.1 DAF Trucks N.V. en de deelnemende DAF Service DealersTM kunnen geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd gebruik van de MAX Card of voor de gevolgen van een vertraging bij vervanging van een verloren c.q. gestolen MAX Card.
   

6

PERSOONLIJKE GEGEVENS

6.1 Uw gegevens zijn opgenomen in ons bestand. Gegevens van uw aankopen bij deelnemende DAF Service DealersTM,in het kader van het gebruik van de MAX Card, zijn tevens opgenomen in de MAX Card bestanden van die bedrijven.
6.2 Voormelde bestanden zullen door DAF Trucks N.V. en deelnemende DAF Service DealersTM vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.
6.3 In overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, is het bestand met uw gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De houder van het bestand is DAF Trucks N.V. te Eindhoven. De desbetreffende aanmeldingsformulieren kunnen ingezien worden via www.cbpweb.nl/asp/ORSearch.asp.
6.4 Het opslaan van uw gegevens heeft voor u als klant het voordeel dat wij en een door u aangewezen geautoriseerde DAF Service DealerTM u bijvoorbeeld meteen aanbiedingen kunnen doen, gebaseerd op uw eigen voorkeur, zoals blijkt uit uw eerdere aankoopgegevens. Ook kan DAF Trucks N.V. bijhouden welke producten u eerder besteld heeft, zodat u sneller en gemakkelijker aankopen kunt doen bij de door u aangewezen geautoriseerde DAF Service DealerTM kunt doen. De bestanden van DAF Trucks N.V. en de door u aangewezen geautoriseerde DAF Service DealerTM kunnen ook worden gebruikt voor het maken van statistische en persoonlijke analyses, onder andere voor het maken van aanbiedingen en nieuwsbrieven.
6.5 Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw aankoop uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.
6.6 Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen kunt u dit aangeven per webformulier op www.maxcard.nl.


Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat uw persoonsgegevens actief worden gebruikt in ons bestand, althans het bestand van de door u aangewezen geautoriseerde DAF Service DealerTM, kunt u dit aangeven per webformulier op www.maxcard.nl.
6.7 Naast het verwerken van persoonsgegevens via de website www.maxcard.nl of de door u aangewezen geautoriseerde DAF Service DealerTM maakt DAF Trucks N.V. ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak www.maxcard.nl wordt bezocht; via welke links dat gebeurt etcetera. Hiervoor gebruiken we 'cookies'. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.maxcard.nl. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.
   

7

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.maxcard.nl en MaxTM, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij DAF Trucks N.V. en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op www.maxcard.nl vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.
   

8

VEILIGHEID

8.1 Indien u gebruik maakt van de MAX Card, kiest u een e-mailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de speciale website voor MAX kaarthouders. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw e-mailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.
8.2 Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de websites virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen.
   

9

PRIJZEN, AANBIEDINGEN EN ACTIES

9.1 De meeste aanbiedingen die op www.maxcard.nl staan vermeld, zijn verkrijgbaar bij de door u aangewezen DAF Service DealerTM. Voor deze aanbiedingen geldt: Op=Op. Een selectie van de aanbiedingen is ook verkrijgbaar via andere DAF Service DealersTM. U herkent ze aan het DAF Service DealerTM logo.
9.2 De aanbiedingen zijn alleen geldig met een MAX Card gedurende de aangegeven actieperiode.
9.3 Het kan voorkomen dat prijzen en uiterlijke kenmerken van producten niet juist worden weergegeven of afgebeeld als gevolg van druk- of zetfouten. In dat geval gelden de werkelijke prijzen en uiterlijke kenmerken en u kunt dan geen aanspraak maken op levering op grond van de foutief weergegeven informatie.
9.4 Kortingscoupons:
 • hebben wisselende geldigheidsdata. Op iedere afzonderlijke coupon wordt de geldigheidsdatum genoemd;
 • zijn alleen inwisselbaar bij een DAF Service DealerTM in het land van uitgifte;
 • vertegenwoordigen een kortingswaarde zoals vermeld op de coupon, door de DAF Dealer te verlenen op de verkoopprijs bij aanschaf van het product zoals vermeld;
 • zijn niet geldig in combinatie met andere speciale aanbiedingen;
 • zijn alleen inwisselbaar met een geactiveerde MAX Card;
 • zijn uitsluitend inwisselbaar bij deelnemende dealers;
 • zijn meerdere keren geldig o.b.v aantal geregistreerde voertuigen
 • zijn slechts één (1) keer te gebruiken per gekocht product;
 • zijn niet inwisselbaar tegen contant geld;
 • zijn niet geldig voor af fabriek bestelde opties en accessoires;
 • zijn niet geldig als dit onderdeel is gedekt in een reparatie- en onderhoudscontract;
 • De chassisnummers en/ of kentekens in het MAX Programma mogen alleen worden toegevoegd aan de MAX kaarthouder die eigenaar is van, of werkzaam is bij, het bedrijf dat deze voertuigen bezit.
 • De DAF Service DealerTM kan zonder opgaaf van redenen een kortingscoupon weigeren;
 • DAF Trucks N.V. behoudt zich het recht voor om de couponactie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, afbeeldingen, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
   

10

INFORMATIE VIA WEBSITES

10.1 De informatie op www.maxcard.nl en eventuele andere websites die in het kader van het MAX Programma door DAF Trucks N.V. worden gebruikt, worden van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt per webformulier op www.maxcard.nl. De site www.maxcard.nl kan links naar websites van derden bevatten. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.
   

11

VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE MAX Card

11.1 In geval van verlies van de MAX Card kan de bij DAF Trucks N.V. geregistreerde MAX kaarthouder betreffende MAX Card laten blokkeren door het verlies of diefstal bij DAF Trucks N.V. te melden. Na blokkering is het gebruik van de MAX Card niet meer mogelijk.
11.2 Verlies of diefstal van de MAX Card kan schriftelijk of elektronisch bij DAF Trucks N.V. worden gemeld. Bij schriftelijke of elektronische meldingen wordt de MAX Card direct na ontvangst van de melding door DAF Trucks N.V. geblokkeerd.
11.3 Zodra u op de hiervoor beschreven wijze heeft zorggedragen voorblokkering van de verloren of gestolen MAX Card bent niet meer aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik van die MAX Card.
11.4 Aan de MAX kaarthouder wiens MAX Card is verloren of gestolen kan een nieuwe MAX Card worden verstrekt.
   

12

BEËINDIGING DEELNAME

12.1 U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan het MAX Programma te beëindigen. Dat kunt u doen per webformulier op www.maxcard.nl. Ter voorkoming van verder gebruik dient u zelf de MAX Card te vernietigen. Na beëindiging kunnen met de MAX Card geen voordelen meer worden bedongen.
12.2 Indien er gedurende een onafgebroken periode van 12 maanden geen aankopen zijn gedaan met uw MAX Card zijn wij gerechtigd om na deze periode de werking van uw MAX Card op te heffen, tenzij u ons per webformulier weten dat u de MAX Card wilt handhaven. Indien er na bovengenoemde periode van 12 maanden, gedurende een onafgebroken periode van 12 maanden wederom geen aankopen met de MAX Card, zullen wij met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving, de werking van uw MAX Card opheffen.
12.3 DAF is gerechtigd de werking van uw MAX Card op te heffen indien de door u aangewezen DAF Service DealerTM geen deel meer uitmaakt van het geautoriseerde DAF Dealer netwerk, tenzij u binnen 10 dagen na daarover door DAF te zijn geïnformeerd een andere DAF Service DealerTM aanwijst via www.maxcard.nl.
12.4 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u heeft als deelnemer aan het MAX Programma, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan ons, of de met ons gelieerde ondernemingen of de deelnemende bedrijven, zijn wij gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw MAX Card buiten werking te stellen.
   

13

BEËINDIGING MAX PROGRAMMA OF BEËINDIGING DEELNAME DOOR EEN DAF SERVICE DEALERTM AAN HET MAX PROGRAMMA

13.1 DAF Trucks N.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde het MAX Programma geheel of gedeeltelijk te beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van 7 werkdagen door notificatie via www.maxcard.nl en/of e-mail.
13.2 Een lijst met aan het MAX Programma deelnemende DAF Service DealerTM is te vinden op www.maxcard.nl. DAF Trucks N.V. is gerechtigd om zonder nadere aankondiging DAF Service DealersTM toe en af te voeren van die lijst
13.3 Bij beëindiging van het MAX Programma althans bij stopzetting van de deelname van een DAF Service DealerTM aan het MAX Programma zal DAF Trucks N.V. nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van schade.
   

14

CORRESPONDENTIE/ADRESWIJZIGING

14.1 Correspondentie met betrekking tot het MAX Programma zal worden gezonden naar het bij ons geregistreerde laatste adres dat u aan ons heeft opgegeven. In geval van een adreswijziging dient u dit via www.maxcard.nl door te geven aan DAF Trucks N.V. onder vermelding van uw oude en nieuwe adres en uw MAX kaartnummer.
   

15

KLACHTEN

15.1 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en het MAX Programma kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u per webformulier kenbaar maken aan onze afdeling Marketing Support op www.maxcard.nl.
   

16

OVERIGE BEPALINGEN

16.1 DAF Trucks N.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te passen. U wordt geacht wijzigingen in de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien u niet binnen 14 dagen na notificatie via e-mail van de nieuwe voorwaarden DAF Trucks N.V. schriftelijk bij DAF Trucks N.V. heeft aangegeven dat u niet akkoord bent met de doorgevoerde wijziging of aanpassing onder gelijktijdige beëindiging van uw deelname aan het MAX Programma.
16.2 De actuele versie van de algemene voorwaarden treft u aan op www.maxcard.nl. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen.
16.3 U kunt geschillen uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Nederland.
16.4 Het Nederlands Recht is van toepassing op MAX Programma en deze algemene voorwaarden.