Podmienky - PACCAR PARTS MAX CARD


1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné ustanovenia a podmienky sa vzt'ahujú na žiadosti o kartu MAX a na jej používanie. Program Karta MAX organizuje spoločnost' DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW, Eindhoven, Holandsko (zapísaná v Obchodnej komore pod číslom 17078445) a karta MAX je a zostáva jej majetkom.
1.2 Používaním karty MAX deklarujete, že ste sa oboznámili s týmito všeobecnými ustanoveniami a podmienkami, ich obsahu rozumiete a zaväzujete sa ich dodržiavat'.
1.3 Ako účastník programu Karta MAX môžete po predložení karty využívat' výhody pri určitých výrobkoch, ktoré ponúka autorizovaný predajca služieb DAFTM, ktorého ste uviedli a ktorý sa do programu zapojil. Zúčastnený autorizovaný predajca služieb DAFTM určí, aké výhody môžete získat', ked' si zakúpite určité výrobky alebo služby, a za akých podmienok. Akékol'vek st'ažnosti na to, či vám výhody boli poskytnuté alebo nie, adresujte zúčastnenému predajcovi služieb DAFTM.
   

2

REGISTRÁCIA

2.1 O vydanie karty MAX môžu požiadat' všetky plnoleté fyzické osoby s adresou trvalého bydliska alebo korešpondenčnou adresou na Slovensku, ako aj všetky právnické osoby alebo združenia so sídlom na Slovensku prostredníctvom stránky www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk. S výnimkou 2.2
2.2 Ak ste Vy, právnická osoba alebo spoločnosť, ktorá Vás zamestnáva, zapojení do programu služieb spoločnosti PACCAR Parts pre vozové parky, ste vylúčení z účasti v MAX programe.
2.3 Ak sa Vy, právnická osoba alebo spoločnosť, ktorá Vás zamestnáva, zapojíte do programu služieb spoločnosti PACCAR Parts pre vozové parky v čase, kedy ste držiteľom MAX karty, Vaše vlastníctvo MAX karty sa stane neplatným 14 dní po tom, ako sa Vy, právnická osoba alebo spoločnosť, ktorá Vás zamestnáva, zapojí do programu služieb spoločnosti PACCAR Parts pre vozové parky podľa ustanovení v paragrafe 16.1 týchto zmluvných podmienok.
   

3

KARTA MAX

3.1 Vaša karta MAX je vystavená na meno žiadatel'a a obsahuje jedinečné číslo.
   

4

VÝHODY

4.1 Predajca služieb DAFTM, ktorý sa zúčastňuje na programe Karta MAX, si od vás pri prijímaní objednávky vyžiada jedinečné číslo vašej karty MAX.

Pri objednávke cez internet sú potrebné aj d'alšie identifikačné údaje. Ak sa číslo Karty MAX a číslo domu, ktoré uvediete v objednávke, nezhodujú s údajmi uvedenými v databáze spoločnosti DAF Trucks N.V., výhody vám nebudú poskytnuté a predajca služieb DAFTM vám môže kartu MAX odobrat'.

Okrem toho si spoločnost' DAF Trucks N.V. a autorizovaní predajcovia služieb DAFTM vyhradzujú právo požadovat' preukázanie totožnosti.
4.2 Z vyššie uvedeného vám nevyplývajú žiadne práva a spoločnost' DAF Trucks N.V. a autorizovaní predajcovia služieb DAFTM si vyhradzujú právo transakciu odmietnut'.
   

5

ZODPOVEDNOSŤ

5.1 Spoločnost' DAF Trucks N.V. a zúčastnení predajcovia služieb DAFTM nepreberajú žiadnu zodpovednost' za neoprávnené použitie karty MAX, ani za následky omeškania pri vydávaní náhradnej karty MAX za stratenú a/alebo odcudzenú kartu MAX.
   

6

OSOBNÉ ÚDAJE

6.1 Vaše údaje sú zaznamenané v našej databáze. Podrobné údaje o vašich nákupoch u zúčastnených predajcov služieb DAFTM, ktoré súvisia s používaním karty MAX sú zaznamenané aj v databázach karty MAX týchto spoločností.
6.2 Spoločnost' DAF Trucks N.V. a zúčastnení predajcovia služieb DAFTM musia považovat' uvedené databázy za dôverné a spracovávat' ich v súlade s platným právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
6.3 V súlade s ustanoveniami holandského zákona o ochrane osobných údajov bola databáza, ktorá obsahuje vaše informácie, poskytnutá holandskému úradu na ochranu osobných údajov College Bescherming Persoonsgegevens v Haagu. Majitel'om databázy je spoločnost' DAF Trucks N.V. v Eindhovene. Príslušné registračné formuláre si môžete pozriet' na stránke: www.cbpweb.nl/asp/ORSearch.asp.
6.4 Výhodou vás ako klienta, ktorá pre vás vyplýva z toho, že máme uložené vaše údaje v databáze, je, že my, ako aj autorizovaný predajca služieb DAFTM, ktorého ste uviedli, vám môžeme okamžite predkladat' ponuky na základe vašich preferencií, ktoré vyplývajú z údajov o vašich predchádzajúcich nákupoch. Spoločnost' DAF Trucks N.V. dokonca môže viest' záznamy o výrobkoch, ktoré ste si objednali v minulosti, čím vám ul'ahčí a urýchli nákupy u autorizovaného predajcu služieb DAFTM, ktorého ste uviedli. Databázy patriace spoločnosti DAF Trucks N.V. a autorizovanému predajcovi služieb DAFTM, ktorého ste uviedli, sa môžu použit' aj na účely štatistických a osobných analýz vrátane analýz na účely zasielania ponúk a vytvárania informačných letákov.
6.5 Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, pokial' to nie je nevyhnutné na účely spracovania vášho nákupu alebo pokial' to nevyžadujú právne predpisy, s výnimkou núdzových situácií, ked' odôvodnene usúdime, že je to vo vašom vlastnom záujme.
6.6 Ak nechcete dostávat' ponuky, ktoré môžu, ale nemusia byt' osobné, môžete to uviest' vo formulári, ktorý je dostupný na stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk.

Ak máte námietky proti tomu, že sa vaše osobné údaje aktívne využívajú v našej databáze, alebo aspoň v databáze autorizovaného predajcu služieb DAFTM, ktorého ste uviedli, môžete nám to oznámit' prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk.
6.7 Okrem spracovania údajov poskytnutých prostredníctvom internetovej stránky www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk alebo autorizovaného predajcu služieb DAFTM, ktorého ste uviedli, spoločnost' DAF Trucks N.V. využíva aj štatistický program, ktorý zaznamenáva, ako často ste stránku www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk navštívili, prostredníctvom ktorých odkazov na internetové prepojenia atd'. Využívame na to tzv. súbory "cookies". Sú to malé súbory, ktoré si váš počítač preberie pri návšteve internetovej stránky www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk. Údaje, ktoré takto získame, sú anonymné.
   

7

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

7.1 Všetky práva duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú stránky www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk a značky MAXTM, vrátane tých, ktoré sa týkajú softvéru, textov, obrázkov a zvukov, zostávajú vlastníctvom spoločnosti DAF Trucks N.V. a/alebo toho, od koho sme licenciu získali. Znamená to, že uverejňovanie, kopírovanie alebo spracovávanie informácií uvedených na stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk nie je povolené bez nášho súhlasu, s výnimkou ich využitia na osobné účely.
   

8

BEZPEČNOSŤ

8.1 Ak používate kartu MAX, môžete si ako užívatel'ské meno zvolit' e-mailovú adresu a heslo, ktoré vám umožnia prístup k službám na špeciálnej stránke pre držitel'ov karty MAX. Tieto informácie sú osobné a žiadame vás, aby ste ich považovali za dôverné, aby ste svoju e-mailovú adresu a heslo používali len na vlastné účely a aby ste si ich uložili len na svojom vlastnom počítači.
8.2 Vynaložíme maximálne úsilie na zabezpečenie, našich internetových stránok, aby na nich neboli žiadne vírusy, ale nemôžeme vám to zaručit'.
   

9

CENY, PONUKY A KAMPANE

9.1 Väčšinu ponúk nájdete na stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk a sú k dispozícii u predajcu služieb DAFTM, ktorého ste uviedli. Všetky ponuky majú obmedzenú platnost': platia len do vypredania zásob. Určité ponuky sú dostupné aj prostredníctvom ostatných predajcov služieb DAFTM. Sú označené viditel'ným logom predajcu služieb DAF TM.
9.2 Ponuky sú platné len s kartou MAX počas stanovenej doby platnosti.
9.3 Ceny výrobkov a vonkajšie znaky nemusia byt' uvedené alebo zobrazené správne z dôvodu tlačových chýb. V takom prípade platia aktuálne ceny a vonkajšie znaky a nie sú povolené žiadne st'ažnosti na dodaný tovar z dôvodu poskytnutia nesprávnych informácií.
9.4 Zľavové kupóny:
 • majú rôznu dobu platnosti. Na každom kupóne je uvedená platnosť.
 • Platia len u oficiálnych predajcov DAF v krajine vystavenia.
 • Poskytujú držitelovi nárok na zlavu vyznacenú na prednej strane. Táto suma bude odpocítaná u predajcu DAF od predajnej ceny produktu vyznaceného na prednej strane kupónu.
 • Nedá sa použit v kombinácii s inými špeciálnymi ponukami.
 • Platia len v kombinácii s aktivovanou MAX kartou.
 • Platia len u zúcastnených predajcov.
 • Sa dajú využit niekolkokrát v závislosti od poctu zaregistrovaných vozidiel.
 • Sa dajú použit len raz pre jeden zakúpený produkt, ak nie je uvedené inak.
 • Sa nedajú vymenit za hotovost.
 • Neplatia pre doplnky a príslušenstvo objednané priamo zo závodu.
 • Neplatia, ak je tento diel obsiahnutý v zmluve na výkon opráv a údržby.
 • Čísla podvozku a EČV (evidenčné číslo vozidla) v MAX programe môžu byt priradené iba držitelovi MAX karty, ktorý vlastní dané vozidlá alebo pracuje pre spoločnost, ktorá ich vlastní.
 • Predajcovia produktov znacky DAF môžu odmietnut prijat zlavový kupón bez uvedenia akéhokolvek dôvodu.
 • Spolocnost DAF si vyhradzuje právo kedykolvek zrušit kampan, a to bez uvedenia akéhokolvek dôvodu a/alebo zmenit uverejnené pravidlá, obrázky, ceny, dobu platnosti a podmienky.
   

10

INFORMÁCIE PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÝCH STRÁNOK

10.1 Informácie na stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk a na akýchkol'vek d'alších stránkach, ktoré používa spoločnost' DAF Trucks N.V. v súvislosti s programom Karta MAX, môže spoločnost' z času na čas zmenit' alebo upravit'. Ak na stránke resp. stránkach nájdete nejaké chyby, budeme vám vd'ační, ak nám ich oznámite prostredníctvom formuláru, ktorý je dostupný na stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk. Na stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk môžu byt' uvedené odkazy na stránky tretích strán. Internetové stránky, na ktoré uvádzame odkazy, vyberáme vel'mi starostlivo. Nemôžeme však ručit' za obsah a fungovanie internetových stránok tretích strán.
   

11

STRATA ALEBO ODCHUDZENIE KARTY MAX

11.1 V prípade straty karty MAX, môže držitel' karty MAX zaregistrovaný v spoločnosti DAF Trucks N.V. požiadat' o zablokovanie karty nahlásením jej straty alebo odcudzenia spoločnosti DAF Trucks N.V. Kartu MAX nemožno po zablokovaní d'alej používat'.
11.2 Stratu alebo odcudzenie karty MAX môžete nahlásit' spoločnosti DAF Trucks N.V. písomne alebo elektronicky. Po prijatí písomného alebo elektronického oznámenia spoločnost' DAF Trucks N.V. kartu MAX okamžite zablokuje.
11.3 Akonáhle zabezpečíte zablokovanie stratenej alebo odcudzenej karty MAX ako je uvedené vyššie, nezodpovedáte za následky žiadneho neoprávneného použitia karty MAX.
11.4 Držitel'ovi karty MAX, ktorý kartu MAX stratil alebo mu bola odcudzená, bude vydaná nová karta MAX.
   

12

UKONČENIE ÚČASTI

12.1 Svoju účast' v programe Karta MAX môžete kedykol'vek ukončit'. Môžete tak urobit' prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk. Na zabránenie je d'alšieho použitia musíte kartu MAX zničit'. Po ukončení účasti vám už na základe karty MAX nebudú poskytnuté žiadne výhody.
12.2 Ak počas nepretržitého obdobia 12 mesiacov neuskutočníte žiadne nákupy prostredníctvom karty MAX, máme právo vám po uplynutí tohto obdobia kartu odobrat', pokial' nám prostredníctvom internetového formulára neoznámite, že si ju želáte ponechat'. Ak po uplynutí vyššie uvedeného dvanást'mesačného obdobia neuskutočníte žiadne nákupy prostredníctvom karty MAX počas d'alšieho nepretržitého obdobia 12 mesiacov, kartu MAX vám okamžite a bez predchádzajúceho oznámenia zrušíme.
12.3 Spoločnost' DAF Trucks N.V. má právo zrušit' vám kartu MAX, ak predajca služieb DAFTM, ktorého ste uviedli, prestane byt' členom siete autorizovaných predajcov DAF, a ak neuvediete iného predajcu služieb DAFTM na stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk do 10 dní odo dňa oznámenia tejto skutočnosti spoločnost'ou DAF Trucks N.V.
12.4 V prípade podvodu, poskytnutia neúplných alebo nesprávnych informácií, konania v rozpore s týmito podmienkami, zneužitia práv, ktoré vám, ako účastníkovi programu Karta MAX boli udelené, alebo v prípade akéhokol'vek iného konania, ktoré nám alebo našim pridruženým spoločnostiam alebo spoločnostiam zúčastneným na programe spôsobí škodu, sme oprávnení na základe všetkých našich ostávajúcich práv s okamžitou platnost'ou zrušit' vašu registráciu a/alebo deaktivovat' vašu kartu MAX.
   

13

UKONČENIE PRORGAMU KARTA MAX ALEBO UKONČENIE ÚČASTI PREDAJCU SLUŽIEB DAFTM V PROGRAME KARTA MAX

13.1 Spoločnost' DAF Trucks N.V. si vyhradzuje právo kedykol'vek, úplne alebo čiastočne ukončit' program Karta MAX s výpovednou lehotou sedem (7) pracovných dní oznámením na stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk a/alebo elektronickou poštou.
13.2 Zoznam predajcov služieb DAFTM, ktorí sa zapojili do programu Karta MAX, nájdete na stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk. Spoločnost' DAF Trucks N.V. je oprávnená doplnit' alebo vymazat' predajcov služieb DAFTM zo zoznamu bez akéhokol'vek d'alšieho oznámenia.
13.3 Po ukončení programu Karta MAX alebo po ukončení účasti predajcu služieb DAFTM v programe Karta MAX nemôžete od spoločnosti DAF Trucks N.V. požadovat' náhradu žiadnych škôd.
   

14

KOREŠPONDENCIA/ZMENA ADRESY

14.1 Korešpondencia súvisiaca s programom Karta MAX sa posiela na poslednú registrovanú adresu, ktorú ste nám poskytli. Každú zmenu adresy musíte oznámit' spoločnosti DAF Trucks N.V. prostredníctvom stránky www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk, pričom musíte uviest' svoju starú i novú adresu a číslo vašej karty MAX.
   

15

SŤAŽNOSTI

15.1 Aj napriek všetkej našej starostlivosti a pozornosti, ktorú venujeme našim službám a programu Karta MAX by sa mohlo stat', že budete s niečím nespokojný. Svoju st'ažnost' môžete poslat' nášmu oddeleniu marketingových služieb prostredníctvom internetového formulára, ktorý je dostupný na stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk.
   

16

DALŠIE USTANOVENIA

16.1 Spoločnost' DAF Trucks N.V. si vyhradzuje právo zmenit' alebo doplnit' tieto všeobecné ustanovenie a podmienky. Ak do 14 dní odo dňa prijatia oznámenia nových ustanovení a podmienok spoločnosti DAF Trucks N.V. neoznámite, že s vykonanou zmenou alebo úpravou nesúhlasíte a zároveň nezrušíte svoju účast' v programe Karta MAX predpokladá sa, že všeobecné ustanovenia a podmienky akceptujete.
16.2 Aktuálnu verziu všeobecných ustanovení a podmienok nájdete na internetovej stránke www.paccarparts.info/maxcard/sk-sk. Platnost' starých všeobecných ustanovení a podmienok sa skončí po vykonaní akýchkol'vek zmien všeobecných ustanovení a podmienok.
16.3 Spory sa môžu predkladat' len príslušnému súdu v ’s-Hertogenbosch v Holandsku.
16.4 Program Karta MAX a tieto všeobecné ustanovenia a podmienky sa riadia holandským právom.